Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SAFETYSEAL.NL 

1.Toepasselijkheid 

1.1 
Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij SafetySeal.nl zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden. 

1.2 
SafetySeal.nl is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant verstuurd. 

1.3 
SafetySeal.nl behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

2.Prijzen 

2.1 
De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina`s, advertenties, etc. zijn in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

2.2 
Verzendkosten worden vermeld op de internetsites van SafetySeal.nl. De hoogte van de verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel als van het feit of het adres binnen Nederland, danwel binnen of buiten Europa ligt. 

2.3. 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en SafetySeal.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.Betaling 

3.1 
De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen: 

* betaling via bank- of giro-overschrijving
  
Overige betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van SafetySeal.nl aangegeven. 

3.2 
De klant ontvangt direct na zijn bestelling een orderbevestiging per email. De klant dient deze email te bewaren als bewijs van zijn bestelling. De klant ontvangt zijn factuur tezamen met de bestelling. 

3.3 
De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de volledige betaling door SafetySeal.nl is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door SafetySeal.nl geleverd. 

4.Levering 

4.1 
SafetySeal.nl is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren. 

4.2 
Levering geschiedt via PostNL / DHL aan het door de klant opgegeven adres. 

4.3 
Verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de klant. 

4.4 
De levering in Nederland is in de regel binnen vijf werkdagen na bestelling. De levering kan echter variëren tussen vier en tien werkdagen, mede afhankelijk van de snelheid van de verschillende betalingsmogelijkheden. 

4.5 
Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa vijf werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa tien werkdagen. 

4.6 
De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 

4.7 
Indien een besteld en betaald artikel niet voorradig is, biedt SafetySeal.nl een vergelijkbaar alternatief aan. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, stort SafetySeal.nl per omgaande het betaalde bedrag retour naar het door de klant opgegeven rekeningnummer. 

5.Reclamatie 

5.1 
Zodra het artikel door de klant is ontvangen, heeft deze de plicht te controleren of het artikel voldoet aan de overeenkomst. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan SafetySeal.nl. De klant krijgt van SafetySeal.nl een nieuw exemplaar toegezonden. 

5.2 
Indien de klant het product wil retourneren, terwijl het product wel voldoet aan de overeenkomst, kan het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan SafetySeal.nl retour gezonden worden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van de klant. SafetySeal.nl zal de prijs van het artikel exclusief de verzendkosten retourneren op het door de klant opgegeven rekeningnummer. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt. 

5.3 
Wij beantwoorden vragen van klanten, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, binnen twee werkdagen. 

6.Montage en gebruik 

SafetySeal.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van ondeugdelijk gemonteerde en/of gebruikte artikelen van de door haar verkochte producten. 

7.Diversen 

Als SafetySeal.nl op enig moment de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. 

8.Overmacht 

8.1 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SafetySeal.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat SafetySeal.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maartstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8.2 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SafetySeal.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. 
 

SafetySeal.nl

SafetySeal.nl is met name voor motorrijders. SafetySeal.nl is niet de importeur voor Nederland. Wel kunnen wij veel Safety Seal producten leveren. Voor vragen hierover neem contact op via het contactformulier.
SafetySeal.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30249164